top of page

Članstvo (prema statutu udruženja)

§ 4 – Vrste članstva

(1) Članovi udruženja dijele se na redovne i počasne članove udruženja.

(2) Redovni članovi su oni koji u potpunosti učestvuju u radu udruženja. Počasni članovi su osobe koje se imenuju za posebne zasluge u udruženju.

§ 5 – Sticanje članstva

(1) Članovi udruženja mogu biti samo fizička lica.

(2) Prijem u članstvo vrši se na osnovu pismenog zahtjeva odlukom odbora. Zahtjev se može odbiti bez navođenja razloga.

(3) Imenovanje počasnog člana vrši Generalna skupština na zahtjev Upravnog odbora.

§ 6 – Prestanak članstva

(1) Članstvo prestaje smrću, dobrovoljnom ostavkom i isključenjem.

(2) Prestanak članstva može se desiti u bilo kojem trenutku. Izvršni odbor mora biti obavješten pismeno najmanje mjesec dana unaprijed.

(3) Upravni odbor može isključiti člana iz Udruženja ukoliko mu nije plaćena članarina duže od dvije godine. Prije isključenja moraju uslijediti dvije pisane opomene za plaćanje nepodmirene članarine. Obaveza plaćanja neizmirenih članarina ostaje nepromjenjena.

(4) Izvršni odbor može isključiti člana iz Udruženja i zbog grubog kršenja drugih članskih dužnosti ili zbog nečasnog ponašanja.

(5) O povlačenju počasnog članstva može odlučiti generalna skupština iz razlog navedenih u stavu 4 na zahtjev Izvršnog odbora.

§ 7 – Prava i dužnosti članova

(1) Članovi imaju pravo sudjelovati u svim događajima udruženja i tražiti objekte udruženja. Pravo glasa u Generalnoj skupštini, kao i aktivno i pasivno pravo glasa imaju samo punopravni članovi koji su platili propisanu članarinu u posljednje dvije godine.

(2) Članovi su dužni da u najvećoj mogućoj mjeri promoviraju interese udruženja i da se sudrže od svega što bi moglo narušiti ugled i svrhu udruženja. Moraju se pridržavati statuta udruženja i odluka organa udruženja. Redovni članovi su dužni da pravoremeno plaćaju pristupninu i članarinu u visini koju odluči skupština.

Footer4.jpg
bottom of page